• Ashino Koichi

謹賀新年

2022年もよろしくお願い申し上げます。令和四年 元旦